Aanpak

Doelstelling van B.Slim

Het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen van 0-19 jaar in de gemeente Baarn.

 

Het doel was om (tussen 2008-2011) het overgewicht bij kinderen in Baarn niet verder te laten stijgen en zo mogelijk zelfs te laten afnemen. In 2012 het is het doel verruimd met de ingang van de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016: omdat niet alleen overgewicht maar ook onderwicht aan de orde is in Baarn is de focus verschoven van voorkomen van overgewicht naar het bevorderen van een gezond gewicht.


Doelgroep van het project

B.Slim is gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. Het project is in 2010 gestart en bedoeld voor heel Baarn.

Aanpak van het project

Wat is B.Slim?

In 2008 is GGD regio Utrecht in opdracht van de gemeente Baarn gestart met (de coördinatie van) ‘B.Slim beweeg meer, eet gezond’, een project ter bevordering van gezond gewicht bij kinderen. 

 

B.Slim gaat uit van een integrale aanpak.

Een integrale aanpak betekent dat er een breed samenhangend pakket van middelen wordt ingezet, bestaande uit:

-draagvlak (raadpleging ouders/verzorgers)

-voorlichting en bewustwording (lesprogramma Fit in 90 dagen, FitGaaf!)

-maatregelen gericht op de omgeving (gezonde sportkantines)

-signalering en advies, ondersteuning (Motorische screening en beweeglessen)

 

Naast een integrale aanpak, gaat B.Slim uit van een lokale aanpak. Hiervoor worden de uitgangspunten van community-based werken gehanteerd door:

·       kleinschalige, laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/gemeente (dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente);

·       waarbij de doelgroep (kinderen en hun ouders) participeert en activiteiten aansluiten bij hun wensen en behoeften (preventie op maat);

·       waarbij aangesloten wordt bij reeds bestaande initiatieven en structuren;

·       én waarbij intersectoraal samengewerkt wordt.

 

Doelgroep

Jeugd 0-19 jaar en hun ouders/verzorgers.